Menu Close

Javni poziv  za zapošljavanje u sklopu: Zaželi – Programa  zapošljavanja žena – faza III

Na temelju Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava (KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01/2-22-15), od 26. srpnja 2022. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali „Zaželi- program zapošljavanja žena – Faza III“, Broj poziva: UP.02.1.1.16, Kodni broj: UP.02.1.16.0263 i članka 31. Statuta Sportske udruge za osobe s intelektualnim poteškoćama „Veliko srce“ Koprivnica predsjednica udruge raspisuje

Javni poziv  za zapošljavanje u sklopu: Zaželi – Programa  zapošljavanja žena – faza III

Mjesto rada: Grad Koprivnica, Općina Drnje, Općina Đelekovec, Općina Gola, Općina Koprivnički Bregi, Općina Koprivnički Ivanec, Općina Hlebine, Općina Legrad, Općina Peteranec, Općina Novigrad Podravski, Općina Rasinja i Općina Sokolovac.

Broj traženih radnica: 30

Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje rasnog odnosa na određeno – 6 mjeseci pružanje usluge  potpore i podrške u kućanstvu za  korisnike starije životne dobi i / ili nemoćnim osobama.

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Način rada: smjena – prijepodne

Javni poziv vrijedi od: 19.08.2022. do 29.09.2022.

Radno iskustvo: Poželjno radno iskustvo na sličnim poslovima

Opis poslova:

 • pomoć u dostavi namirnica,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
 • organiziranje prehrane,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova,
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju,
 • briga o higijeni
 • pomoć u socijalnoj integraciji,
 • pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i si.),
 • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,
 • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Razina obrazovanja: završena osnovna škola, srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine.

Kandidatkinje moraju ispunjavati slijedeće uvijete za radni odnos:

 • Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, prednost pri zapošljavanju imaju teže zapošljive / ranjive skupine u lokalnoj zajednici i to:
 • Žene od 50 godina i više

Dokaz pripadnosti ranjivoj skupini: Osobna iskaznica

 • Osobe s invaliditetom

Dokaz pripadnosti ranjivoj skupini: Nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

 • Žrtve trgovanja ljudima

Dokaz pripadnosti ranjivoj skupini: Uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima

 • Žrtve obiteljskog nasilja

Dokaz pripadnosti ranjivoj skupini: Uvjerenje/potvrda centra  za socijalnu skrb  iz kojeg je vidljivo  da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja

 • Azilantice

Dokaz pripadnosti ranjivoj skupini: Odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP

 • Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.

Dokaz pripadnosti ranjivoj skupini: Rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava za smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji

 • Liječene ovisnice

Dokaz pripadnosti ranjivoj skupini: Potvrda  institucije/udruge/pravne osobe  da se liječila od ovisnosti o drogama

 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci

Dokaz pripadnosti ranjivoj skupini: Potvrda o otpuštanju

 • Pripadnice romske nacionalne manjine

Dokaz pripadnosti ranjivoj skupini: Izjava osobe o pripadnosti  nacionalnoj manjini

 • Beskućnice i sl.

Dokaz pripadnosti ranjivoj skupini: Rješenje centra za socijalnu skrb  o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge  poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge  ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.

 • Pripadnice ostalih ranjivih skupina

Dokaz pripadnosti ranjivoj skupini: Potvrda uvjerenje  ili drugi jednako vrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo  da se radi o pripadnici ranjive skupine.

Uz pisanu prijavu  na natječaj kandidatkinje  su obvezne priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • Vlastoručno potpisana zamolba za posao
 • Životopis
 • Preslika osobne iskaznice
 • Dokaz o završenom obrazovanju (svjedodžba)
 • Potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva)
 • Dokaz o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-ispis)
 • Dokaz o pripadnosti ciljanoj skupini (po potrebi)
 • Izjava o davanju suglasnosti  za korištenje osobnih podataka (obrazac)

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.

Način podnošenja prijave:

Prijave se podnose putem preporučene pošte na adresu:

Sportska udruga za osobe s intelektualnim poteškoćama „Veliko srce“ Koprivnica.

Herešinska 7

48000 Koprivnica

ili mailom na mail adresu: [email protected]

s naznakom:

„Javni poziv – Projekt ZAŽELI – NE OTVARAJ”.

Rok za podnošenje prijave na ovaj Javni poziv je do 29. rujna 2022. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Urednom prijavom smatra se prijava  koja sadržava sve podatke  i priloge navedene  u Javnom pozivu. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog poziva ne smatra se prijavljenim  kandidatkinjom  po pozivu.

Povjerenstvo  za provedbu postupka ovog javnog poziva pozivati će kandidatkinje koje ispunjavaju formalne uvjete za razgovor (intervju).

O vremenu održavanja razgovora kandidatkinje će biti obaviještene telefonskim putem.

Kandidatkinja koja ne pristupi razgovora smatrat će se da je povukla svoju prijavu.

O ishodu izbora kandidatkinja koje ispunjavaju  tražene uvjete  podnositeljice prijava biti će obaviještene u zakonskom roku.

Javni poziv će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Sportske udruge za osobe s intelektualnim poteškoćama „Veliko srce“ Koprivnica.

U Koprivnici:

Skip to content